ANBI-informatie

Geologisch Museum Hofland is een ANBI

Contact gegevens:

Naam: Stichting Geologisch Museum Hofland
Adres: Hilversumseweg 51, 1251 EW Laren
Telefoon: 035-5382520

KvK: 41192121
RSIN 8084.95.983
Geologisch Museum Hofland is een culturele stichting.

Doelstelling

De stichting heeft als doel de instandhouding van het Geologisch Museum Hofland. Het museum is een voor jong en oud aansprekende plek om kennis te nemen van het geo-bio-historische verhaal van de aarde, met speciale aandacht voor het ontstaan van het Gooi.

In dit museaal educatief centrum verwerven bezoekers door middel van de tentoongestelde geologische, mineralogische, paleontologische en archeologische objecten, lezingen en cursussen inzicht in de samenstelling, bouw en geschiedenis van onze aarde. Van oudsher bezoeken veel scholen ons museum.

De stichting heeft geen winst doelstelling.

Beleidsplan

In de vaste tentoonstellingen en wissel tentoonstellingen krijgen bezoekers inzicht in het ontstaan van de aarde. Er zijn oude voorwerpen en diorama’s als illustratie. Voorts is er in de buitenruimte een gesteentetuin met stenen die in de loop der eeuwen zijn aangevoerd in de omgeving.

Ter bevordering van de zelfwerkzaamheid is er een slijp atelier waar bezoekers stenen voorwerpen kunnen slijpen en ontleden.

Scholen met leerlingen worden ontvangen en krijgen een lesprogramma inclusief rondleiding van ervaren medewerkers.

Bestuur

Het bestuur bestaat uit vier personen:

Hr. G.J. Bosscher, voorzitter
Mevr. L. Vogelenzang de Jong, secretaris
Hr. J.D. van Muiswinkel, penningmeester
Mevr. W. Kranenburg, lid

De bestuursleden ontvangen geen beloning.

Actueel verslag van de activiteiten

Download het Jaarverslag 2020 (0,8 MB, PDF)

Financiële cijfers


BATEN
20192020
Entree en winkelverkopen54.22531.393
Subsidies12.30018.478
Donateurs2.5492.949
Overige baten9.18812.371
Totaal Baten78.36065.191

LASTEN
Inkopen8.864 6.939
Communicatie3.8634.050
Bestuur567413
Reiskosten vergoedingen3.2264.409
Huisvestingskosten32.90041.474
Afschrijving20.3790
Overige kosten3.09614.999
Totaal Lasten72.89572.284

Operationeel Resultaat

5.465

-/- 7.093

Vrijval reserves

0

6.181

Eind resultaat

5.465

-/- 912

Toelichting Door corona is het museum tijdelijk gesloten geweest. Hierdoor zijn de inkomsten aanzienlijk lager in boekjaar 2020. Extra subsidies zijn ontvangen voor nieuwe tentoonstellingen en audio apparatuur. De kosten van de aanschaffingen zijn opgenomen in de Huisvestingskosten en Overige kosten.

BALANS
20192020
Activa

Vaste activa344.194344.194>
Inventaris23.42223.422
Liquide middelen280.538270.332
KT vorderingen8572.660

Totaal activa

649.011

640.608

Passiva
Eigen vermogen600.268599.356
Reserves47.43341.252
KT schulden1.3100

Totaal Passiva

649.011

640.608